architektonicky ateliér

Revitalizácia obce Novoť

autori projektu: Ing.arch. A.Klimkov?; Ing.arch. D.?evela
miesto stavby: obec Novo?

Rie?enie novonavrhovan?ho centr?lneho verejn?ho priestranstva, tzv. ?n?mestia? si berie za ?lohu rie?i? nov? funk?no ? prev?dzkov? usporiadanie a architektonick? rie?enie centr?lneho priestoru obce so z?merom vytvorenia atrakt?vneho i efekt?vneho prostredia s prioritou pohodln?ho, plynul?ho a bezpe?n?ho pe?ieho i dopravn?ho pohybu obyvate?ov a n?v?tevn?kov obce Novo? ? logicky deli? funkcie statickej a dynamickej dopravy v kombin?cii s priestormi pre pe??ch a cyklistov. Rie?i? miesta d?le?it?ch udalost? a napojenie na tieto priestory. Rie?i? miesta stretnut? so vz?jomn?m prepojen?m, s typom sedenia, ktor? je vyu?ite?n? vo v???ine situ?cii. V projekte s? re?pektovan? a zakomponovan? v?etky hodnoty ?zemia.
Projekt rie?i celkov? zv??enie kvality verejn?ch priestorov obce, najm? jej centr?lnej ?asti a to z h?adiska vy??ej bezpe?nosti / doplnen?m osvetlenia /, logickej n?v?znosti priestorov a pl?ch, vzniku i rekon?trukcii oddychov?ch pl?ch,urbanisticky uce?uj?ceho pe?ieho chodn?ka, vytvorenie a revitaliz?cia oddychov?ch pl?ch, n?vrh nov?ch zast?vok, zjemnenie a za?lenenie pl?ch prostredia pomocou mobilnej zelene a dekorat?vnych kvetin??ov i doplnenie spevnen?ch pl?ch pre potreby obce.