architektonicky ateliér

Nové centrum Považská Bystrica

autori projektu: Ing.arch. A.Klimková; Ing.arch. P.Kručay; Ing.arch. A.Tušan; Ing.arch. M.Maľovaný
miesto stavby: Považská Bystrica

Centrum Považskej Bystrice má jedinečné urbanistické situovanie svojou dotykovou polohou s lesným porastom, ktorý plní funkciu mestského lesoparku – Kalváriou. Koncepcia návrhu rešpektuje prepojenie centra mesta s mestským parkom a vťahuje zeleň pomedzi novonavrhované objekty, ktorá „zostúpi“ až do uvoľneného koryta vodného toku – Domanižanky.

Novovytvorený priestor námestia tak vytvára priestor pre relaxáciu ako aj spoločenské funkcie nákupných námestí. Usporiadanie navrhovaných objektov umožňuje priamy výhľad na mestský park a Manínske pohorie. Druhým fenoménom je vodný potok. Súčasný stav regulovaného potoka nekomunikuje so svojím okolím. Pre využitie polohy toku v rámci centra mesta je navrhnuté uvoľnenie brehov s možnosťou pešieho prístupu k vode, ako aj zväčšenie vodnej plochy a tým spomalenie jeho toku a vytvorenie kaskády. Na uvolnených behoch sú navrhnuté plochy pre oddych, ktoré dopĺňajú relaxačnú funkciu navrhovaného námestia.

Na severnej strane námestia sú situované dva objekty, z ktorých jeden rešpektuje navrhovaný objekt ateliérom Cakov-Makara. Druhý objekt je v rovnej línii prvého a uzatvára pred novonavrhovaným námestím zadné zásobovacie fasády administratívno-obchodných objektov. Na južnej strane námestia je navrhnutý obchodno-polyfunkčný objekt. Svojou dynamickou hmotou komunikuje s horským masívom Manína a kompozične s ním korešponduje.