architektonicky ateliér

Kultúrny dom Ostratice

autori projektu: Ing.arch. A.Klimková; Ing.arch. R.Sekula
miesto stavby: Ostratice
špecifikácia: celková úžitková plocha 620 m2

Súbor objektov kultúrneho domu je osadený v uličnej zástavbe centra obce. Návrh rekonštrukcie zjednocuje pozdĺžne, aditívne radené objekty, do hĺbky pozemku, novou hmotou viacúčelovej sály. Hmota viacúčelovej sály odstupuje od uličnej čiary a vytvára uvoľnenie urbanistickej štruktúry.

Kultúrny dom predstavuje rastlý súbor objektov pristavovaných vo viacročných časových odstupoch. Výsledkom je aditívna rastlá hmotovo-priestorová forma objektov s rôznymi druhmi zastrešenia. Návrh rieši zjednotenie súboru objektov jednoduchou hlavnou hmotou viacúčelovej sály. Hmota sály výškovo presahuje ostatné prístavby a horizontálna kompozícia vyvrcholí hmotou pôvodne javiskovej veže.

Rekonštrukcia kultúrneho domu, s požiadavkou na zachovanie funkčnej náplne, zvýšenie kapacity a nastavenie nového vyššieho štandardu spoločenských priestorov obce. Výsledkom posúdenia potenciálu existujúcich objektov je návrh kompaktnej hmoty hlavnej sály s predsálím, šatňou a hygienickým zázemím, na rozšírenom pôdoryse pôvodnej sály kultúrneho domu a skúšobne. Objekt kultúrneho domu sa do ulice stavia novou vstupnou fasádou s krytým predpriestorom. Vstup do objektu je riešený prostredníctvom vyrovnávacích schodov. Výškový rozdiel medzi úrovňou terénu a niveletou podlahy kultúrneho domu je navrhnutý zatrávneným svahom vymedzeným od chodníka nízkym oporným múrom s možnosťou sedenia.