architektonicky ateliér

Holubyho chata

autori projektu: Ing.arch. P.Kručay; Ing.arch. M.Lepej; Ing.arch. M.Bosík
miesto stavby: Velká Javorina
špecifikácia: celková úžitková plocha 2 936 m2

Holubyho chata je nielen stavbou, ale aj miestom a symbolom spoločnej československej histórie a priateľstva, pamätníkom osoby Jozefa Ľudovíta Holubyho a v neposlednom rade chatou, ktorá pre miestnych obyvateľov predstavuje symbol hôr, turistiky a priateľstiev ktoré v nich vznikli.

Účelom výstavby je realizácia budovy horského hotela v lokalite Veľká Javorina. Navrhovaná budova by mala obsahovať priestory občianskej vybavenosti – horský hotel + služby reštaurácia a wellness.

Navrhovaná budova je hmotovo tvorená krídlami a hlavnou centrálnou časťou. Táto časť tvarovo a typologicky vychádza z pôvodnej budovy s cieľom dosiahnuť vizuálnu podobnosť s existujúcou budovou, ktorú podporí tiež zachovanie fragmentov murovaných konštrukcií. Pôvodná atmosféra je tu cielene znovu vytváraná tvarom, mierkou, materiálom. Celkové komponovanie hmôt je podmienené zachovaniu hmotovej a významovej dominancie hlavného objektu a s cieľom využiť pôvodné vynikajúce zakomponovanie v krajine, ktoré tu spoločne tvoria „genia loci“.  Materiálové a farebné riešenie je znovu inšpirované pôvodným objektom - kombinácia kameňom murovaných múrov a stien s dreveným obkladom. Farebnosť tohto obkladu člení budovu na „starý objekt“ a „nové prevádzky“.