architektonicky ateliér

Dohňany

autori projektu: Ing.arch. P.Kručay
lokalita: Dohňany, okres Púchov
návrh: 2010

Riešeným územím je katastrálne územie obce Dohňany, ku ktorému sú pridružené od roku 1979 Mostište a Zbora, ktorých plocha je 2867 ha. V detailnom riešení je riešeným územím zastavané územie obce, rozšírené o nevyhnutný záber nových plôch pre výstavbu rodinných a bytových domov, priemyselného parku regionálneho významu Dohňany–Horné Prúdy.

Pri riešení územného plánu obce sa vychádzalo z princípov nadradenej kategórie územno-plánovacej dokumentácie, ktorú predstavuje územný plán Veľkého územného celku – ÚPN – VÚC Trenčianskeho kraja

V zmysle Územného plánu Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja v súlade s Koncepciou územného rozvoja Slovenska obec Dohňany je zaradená medzi centrá osídlenia šiestej skupiny v druhej podskupine a súčasne sa nachádza na rozvojovej osi regionálneho významu v smere Púchov – Česká republika, čo značne umocňuje jej význam v štruktúre osídlenia Púchovského regiónu.