architektonicky ateliér

Ilava

autori projektu: Ing.arch.P.Kručay; Ing.arch. M.Lepej; Ing. Z.Pániková
lokalita: Ilava - Klobušice, okres Púchov
návrh: 2007

Úlohou nového územného plánu zóny je návrh optimálneho životného prostredia predmetnej zóny, so stanovenými podmienkami budúceho usporiadania územia, kapacitnými možnosťami a určenie investície z hľadiska infraštruktúry, dopravy a ochrany ŽP.

Hlavnou úlohou územného plánu je riešenie optimálneho umiestnenia obytnej zástavby s ohľadom na eliminovanie negatívnych vplyvov na životné prostredie pri rešpektovaní určeného výškového zónovania, ochranných pásiem všetkých druhov a optimálneho koeficientu zastavanosti, indexom podlažnosti, podielom zelene vrátane nezastavaných plôch na riešenom území a koeficientom stavebného objemu.

Hlavným problémom z hľadiska ochrany životného prostredia je eliminácia negatívnych vplyvov dopravy na predmetnú zónu. Ďalšími dôležitými faktormi ochrany životného  prostredia je riešenie návrhu komplexnej technickej infraštruktúry pre celú zónu. Ďalšou úlohou územného plánu zóny (ÚPN-Z) je doriešenie návrhu umiestnenia vyššej nadmestskej obchodnej vybavenosti vrátane logistického zázemia – zásobovanie, parkovanie, zeleň a nadväzujúce priestory.