architektonicky ateliér

Polyfunkčný dom Atom

autori projektu: Ing.arch. A. Klimková; Bc. D.Kolenkáš; Bc. A.Tušan; Bc. L.Spodniaková
miesto stavby: Levice
špecifikácia: celková úžitková plocha 25 600 m2

Rekonštrukcia a dostavba polyfunkčného objektu Atom vychádza z pôdorysného usporiadania parciel. Pozemok je situovaný v centre mesta a navrhovaný objekt urbanisticky dopĺňa mestské prostredie, rešpektuje hmotovo, funkčne i prevádzkovo požiadavky platného Územného Plánu mesta Levice. Návrh polyfunkčného objektu sa snaží o posilnenie identity prostredia, dodanie novej architektonickej kvality použitím súčasných výrazových prostriedkov, pričom rešpektuje jestvujúce výrazové kvality okolitej štruktúry.

Druhý súbor pôvodne obytných objektov prešiel viditeľnou rekonštrukciou fasád a v menšej miere aj vnútorného usporiadania z dôvodu pretvorenia funkcie na kancelárske účely. Vytvorením spoločného parteru sa pôvodné panelové domy stávajú plnohodnotným administratívnym komplexom.