architektonicky ateliér

Panoráma centrum

autori projektu: Ing.arch. P.Kručay; Mgr.art. J.Margen
spoluautori: Ing.arch. V.Halamiček; Ing. arch. V. Szabóová;
miesto stavby: Pezinok
špecifikácia: celková úžitková plocha 5430 m2

Pozemok s navrhovaným polyfunkčným objektom „Panorama Centrum“ je situovaný v centre mesta. Navrhovaný objekt urbanisticky dopĺňa mestské prostredie o ortogonálny nárožný blok, rešpektuje hmotovo, funkčne i prevádzkovo požiadavky platného Územného Plánu mesta Pezinok. Návrh polyfunkčného objektu sa snaží o posilnenie identity prostredia, dodanie novej architektonickej kvality použitím súčasných výrazových prostriedkov, pričom rešpektuje jestvujúce výrazové kvality okolitej štruktúry.

Základná koncepcia vychádza z charakteru mestského bytového domu s vybavenosťou, stvárneného súčasnými výrazovými prostriedkami s ohľadom na vysokú kvalitu bývania ako je intimita a dostatok zelene. Polyfunkčný dom je navrhnutý tak, aby využíval potenciál atraktívnej polohy v centrálnej časti mesta. Hmotou sa prispôsobuje k mestskej štruktúre, vytvára príjemný mestský parter, nový vzhľad ulice.

Objekt sa prezentuje hladkou fasádou a čistým výrazom. Horizontálny vzhľad hmôt v časti administratívnej a vybavenosti je podporený členením - uskakovaním vyvýšenej hmoty, ktorá vytvára možnosť návrhu balkónov - logií pre každú bytovú jednotku. Formálne a výrazovo odlišné fasády nám opticky delia dva funkčné celky - verejnú funkciu od súkromnej funkcie na bývanie.