architektonicky ateliér

Jesenský vŕšok

autori projektu: Ing.arch. A.Klimková; Ing.arch. P.Kručay; Ing.arch.M.Bosík; Ing.arch.Š.Kviatkovský; Ing.arch.A.Tušan
hlavný inžinier projektu: Ing.R.Rosina; Ing.Ľ.Agnet/td>
miesto stavby: Banská Bystrica - časť Kačica
špecifikácia: celková úžitková plocha 26 330 m2

Navrhovaný bytový dom má ambíciu vytvoriť kultivované, dispozične prehľadné a príjemné prostredie pre budúcich užívateľov. Základná koncepcia vychádza z charakteru bytového domu, stvárneného súčasnými výrazovými prostriedkami s ohľadom na vysokú kvalitu bývania, ako je intimita, dostatok zelene, parková úprava areálu, detské ihrisko. Bytový dom je navrhovaný tak, aby akceptoval a využil potenciál atraktívnej polohy na Jesenskom vŕšku.

Hmotovo-priestorové riešenie vychádza z jednoduchej lineárnej hmoty, pričom je determinované tvarom pozemku, terénom a orientáciou k svetovým stranám. Fasády si zachovávajú tradičné mestské členenie na parter, telo a strechu. Toto členenie je podporené zmenou materiálu, farbou ako aj vnútornou funkciou.

Znakom čitateľnosti a funkčnosti prevádzky je situovanie vstupov a vertikálnych komunikácií, od ktorých sa odvíja vnútorná dispozícia priestorov. Objekt pozostáva z piatich schodiskových sekcií. Na teréne je situovaný jeden obchodný priestor s orientáciou vstupov k ulici. 1.PP obsahuje hromadné parkovanie pre obyvateľov domu o počte 60 miest a technické priestory.