architektonicky ateliér

RD Podhorského

autori projektu: Ing.arch. P.Kručay; Ing.arch. A.Klimková; Ing.arch. I.Korec; Ing.arch. R.Sekula; Ing.arch. M.Bosík
miesto stavby: Bratislava - Staré mesto
špecifikácia: celková úžitková plocha 210 m2

Riešené územie predstavuje stabilizovanú urbanistickú štruktúru IBV, formou samostatne stojacich rodinných domov a víl vo svahovitom teréne. Navrhovaný objekt urbanisticky dopĺňa existujúcu zástavbu v jej intenciách, mierka, spôsob osadenia, podlažnosť.

Osadenie rodinného domu vychádza z neštandardných nárokov vlastníkov susedných rodinných domov na zachovanie vizuálneho kontaktu medzi ich nehnuteľnosťami. Architektonická koncepcia vychádza z limitov odvodených od úzkej, pozdĺžnej proporcie parcely s ohľadom na vysokú kvalitu bývania, ako je intimita, dostatok zelene. Bytový dom je navrhovaný tak, aby rešpektoval susedské vzťahy a využil potenciál atraktívnej polohy nad centrálnou mestskou zónou Bratislavy.

Hmotovo – priestorová koncepcia je založená na dvoch pozdĺžnych líniách vymedzujúcich hmotu domu otvorenú okennými otvormi na priečeliach na výhľad a do záhrady. Zo strany Podhorského chodníka tvorí pozdĺžna neperforovaná stena jednotné bariérové vymedzenie pozemku s opornými múrmi terás záhrady.