architektonicky ateliér

Na Pálanku

autori projektu: Ing.arch. A.Klimková; Ing.arch. P.Kručay; Ing.arch. V.Szabóová
miesto stavby: Nitra
špecifikácia: celková úžitková plocha 6667 m2

Navrhovaný objekt „Polyfunkčný dom na Palánku“ bol navrhuntý pre trvalé bývanie obyvateľov mesta a je doplnený vybavenosťou v parteri. Riešené územie je obostavané vysokým múrom nachádzajúc sa v areáli piaristického kláštora.

Navrhovaný objekt urbanisticky dopĺňa mestké prostredie o ortogonálny pozdĺžny blok, ktorý je svojim hmotovým a výrazovým riešením delený na menšie sekcie, rešpektuje hmotovo, funkčne aj prevádzkovo požiadavky platného územného plánu centrálnej časti mesta Nitra. Návrh polyfunkčného objektu posiľňuje identitu prostredia dodaním novej architektonickej kvality použitím súčasných, vertikálnych výrazových prostriedkov, pričom rešpektuje historické kvality okolitej štruktúry a nenarúša urbanistickú dominanciu areálu.

Funkčné členenie objektu je riešené  s jasným určením jednotlivých funkcií s jednotlivým členením_ na teréne sa nachádza parkovanie a funkcia občianskej vybavenosti zo strany severnej. Nad ním je umiestnené technické podlažie, kde sú navrhnuté aj pivničné kopky pre budúcich obyvateľov. Na prvom, druhom a treťom - ustúpenom podlaží sú riešené dvoj- a troj-izbové byty.